Föreningen

Protokoll från Föreningsstämma 27 april 2021

§ 1 Mötets öppnande 

Den digitala årsstämman öppnades av ordf. Jean-Pierre Zune som hälsade oss välkomna till 2021 års Föreningsstämma (den 40:e sedan föreningen bildades 1981). 

§ 2  Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Jean-Pierre Zune berättade att kallelsen till föreningsstämman skickades ut till andelsägarna 18 februari och har också annonserats på Folkets Hus hemsida samt anslagstavlor. 

Efter denna information beslutade föreningsstämman

att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

§ 3 Justering av röstlängd

Jean-Pierre Zune berättade att av de närvarande representerade 29 st. ombud från 10 st. medlemsföreningar, att 4 st. var enskilda andelsägare och att 9 st. var övriga deltagare. Totalt var 42 st. närvarande

Deltagarlista bifogas protokollet.

Föreningsstämman beslutade

att röstlängden var fastställd.  

Röstlängden bifogas protokoll.

§ 4 Val av presidium

På förslag från valberedning att utse Folkets Hus & Parkers kulturchef Mikael Sandberg till stämmoordförande

Föreningsstämman beslutade

att utse Mikael Sandberg till stämmoordförande

att utse Bosse Andersson till stämmosekreterare samt 

att utse Brith Karlsen och Robert Aslan till protokolljusterare och tillika rösträknare. 

Efter dessa val lämnade Jean-Pierre över ordförandeklubban till Mikael Sandberg som tackade för förtroendet.

§ 5 Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

  • Årsredovisning

Föreståndaren Bosse Andersson redogjorde och kommenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Under året drabbades vi av Covid-19 pandemin vilket resulterade i att vi fick släcka ner stor del av verksamheten. Föreningen har sluppit att varsla personal om avsked men har i stället varit tvungen att korttidspermittera stora delar av fastanställd personal. Under året har också föreningen kunnat upprusta delar av huset med stöd från Boverket och Botkyrka kommun. Upprustningen gick på 3,4 miljoner kronor. Trots att det gångna året har varit bekymmersamt kan vi konstatera att föreningen bara redovisar ett mindre underskott med minus 63 338 kronor vilket föreslås behandlas så att det överförs i ny räkning.

  • Verksamhetsberättelse

Jean-Pierre Zune informerade om att vi har 95 medlemsorganisationer och 33 enskilda medlemmar. 

Göran Steen påpekade att i Verksamhetsberättelse framgick inte vilka som ingick i valberedningen. Valberedningen bestod av Bosse Johansson (sammankallande), Mats Einarsson och Carola Nore´n. 

Efter genomgångarna och svar på frågor om Årsredovisningen och Verksamhetsberättelsen beslutade föreningsstämman

att godkänna Årsredovisningen 2020 och Verksamhetsberättelsen 2020.  

§ 6 Revisorernas berättelse

Botkyrka kommuns revisor Boban Pejcic kommenterade delar av den utsända revisionsberättelsen. Ingen av de andra revisorerna var närvarande på mötet.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning 

Revisorerna har i sin Revisionsberättelse tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Föreningsstämman beslutade

att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 8 Beslut med anledning av överskott eller underskott enligt balansräkningen

Föreningsstämman beslutade

att årets resultat på minus 63 338 kr överförs i ny räkning så att det ansamlade egna kapitalet blir -6 503 814 kr. 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har i sin Revisionsberättelse tillstyrkt att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020.  

§ 10 Beslut om arvoden

På skriftligt förslag från föreningsrevisorn beslutade stämman om arvoden för styrelsen 2021. Förslaget bifogas protokollet.

Robert Rasmussen föreslog tillägg till revisorernas förslag

Föreningsstämman beslutade om följande arvoden

att Ordföranden erhåller ett fast arvode på 14 300 kr/år

att Vice ordföranden erhåller 5 500 kr/år

att Styrelsens ekonomiska talesperson erhåller 8 800 kr/år

att Sekreteraren erhåller 2 200 kr/år

att förlorad arbetsförtjänst ersätts efter inlämnande av styrkt intyg om förlorad arbetsförtjänst.

Robert Rasmussen föreslog tillägg till revisorernas förslag

att föreningsvald revisor erhåller ett fast arvode på 2 000 kr per år

att sammankallande i valberedning får 990 kr per år

att valberedningens övriga ledamöter får ett fast arvode på 500 kr per år 

 att auktoriserade revisorn erhåller ersättning enligt taxa

att den nya styrelsen tar upp frågan om utformning av ändrad ordning så att revisor inte lägger förslag om arvode,

och att förslag om detta läggs fram vid nästa höstmöte
Kommunens revisor arvoderas av Botkyrka kommun

 § 11 Fastställande av andelsbelopp 

                      Nuvarande andelsbelopp är 100 kr. Styrelsen har föreslagit oförändrat andelsbelopp. 

Föreningsstämman beslutade

att andelsbeloppet skall vara 100 kr.

§ 12 Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2021

                      Föreningsstämman beslutade

                      att medlemsavgiften ska vara 100 kr

§ 13 Förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns anmälda.

§ 14 Val av styrelse

Valberedningens sammankallande Bosse Johansson presenterade valberedningens förslag till styrelse.

Föreningsstämman beslutade 

  1. att till styrelsens ordförande välja Robert Rasmussen på två år (nyval)
  2. att till styrelsens välja Katarina Skordilis som ledamot på två år (omval) och Serkan Köse som ledamot på två år (nyval)
  3. att till styrelsen välja Nahir Shamany som ledamot på ett år (nyval, fyllnadsval)
  4. att till styrelsen välja Monica Brundin som ersättare på ett år (omval)

att till styrelsen välja Thomas Eriksson som ersättare på ett år (nyval)

att till styrelsen välja Shahina Begum som ersättare på ett år (omval)

att till styrelsen välja Nina Lehtola som ersättare på ett år (omval)

att till styrelsen välja Maqsood Khawaja som ersättare på ett år (omval)

att ersättare inkallas efter den ordning de blivit valda

§ 16 Val av en revisor för två år

Föreningsstämman beslutade

  1. att välja Lars-Göran Liljedahl som föreningens revisor på två år (omval)
  2. att på styrelsens förslag utse Parsells revisionsbyrå, Stockholm med Jenny Qvist Johnsson som auktoriserad revisor för ett år 
  3. att välja Anette Wase som revisorsersättare på ett år (omval)

 § 17 Val av valberedning på ett år

Föreningsstämman beslutade

att utse Hans Richardsson, Mats Einarsson och Hani Albitar till valberedning samt  

att utse Hans Richardsson som sammankallande.

§ 18 Ordföranden har ordet

Föreningens nyvalda ordförande Robert Rasmussen höll ett tacktal till den avgående ordförande Jean-Pierre Zune vilken suttit i styrelsen sedan 1997 i olika uppdrag. Totalt har han varit ordförande i föreningen 22 år. Robert överlämnade ett litografi av Ulli Evans samt en blomsterbukett.

Robert tackade också Ulla Neubüser som lämnade sitt uppdrag som ersättare i styrelsen.

Till sist så tackade han för förtroendet att få leda föreningen styrelse som dess nye ordförande.

Jean-Pierre Zune höll därefter att tacktal till föreningen och framhöll också att han lovade att i fortsättningen följa Folkets Hus verksamhet både som besökare och andelsägare. Jean-Pierre önskade den nyvalda styrelsen lycka till i sitt arbete med att utveckla föreningen.

§ 19 Mötets avslutning

Mötesordföranden Mikael Sandberg tackade för förtroendet att leda stämman samt avslutade mötet.

Ett svar på ”Föreningen

Kommentarer är stängda.