+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

Föreningen

Årets föreningsstämma i Folkets Hus Hallunda kommer att äga rum onsdagen den 17 april kl. 19.00.
(en enkel måltid kommer att serveras från kl. 18.00.)

Vis stämman kommer sedvanliga ärenden – årsredovisning, revision, ansvarsfrihet och val att behandlas.

Medlemmar har rätt att nominera kandidater till styrelsen och andra förtroendeuppdrag.
Mandatperioden för följande ledamöter, ersättare och revisorer löper ut vid stämman:

Ledamöter: Zenaida Abbaspour, AntraJohanssons Rantins, Jan Karlsson och Leif Malmlöf

Ersättare: Boris Granath, Kenneth Hedström, Shahina Begum, Katerina Skordilis och Ulla Neubüser

Revisor: revisorsersättare Anette Wase

Samtliga ovannämnda ledamöter och ersättare har meddelat att de står till förfogande för omval.

Anmärkning: Ordföranden Jean-Pierre Zune, ledamöterna Veronica Granat-Lentenius och Carina Olsen samt den stämomvalde revisorn Lars-Göran Liljedahl kvarstår i sina uppdrag ytterligare ett år.

Nomineringar till styrelsen ska vara inkomna senast den 9 mars. De ska sändas under adress
Folkets Hus Hallunda, box 134, 14501 Norsborg eller med e-post till bosse@hallundafolketshus.se

Medlemsorganisationerna kan även lämna motioner till årsstämman. Sådana ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars, och de sända till Folkets Hus med samma adress som ovan.

Medlemsorganisationerna har även rätt till representation på årsstämman i förhållande till antalet andelar (max fem ombud). Även enskild andelsägare som fyllt 16 år kan med rösträtt delta i stämman. Namn och adress på valda ombud anmäls till Folkets Hus Hallunda, på adress enligt ovan, så snart som möjligt. Ombud som inte föranmäls ska kunna uppvisa giltig ombudsfullmakt vid stämman.

Stämmohandlingar kommer senast den 16 april att sändas till de ombud och andelsägare som har föranmälts. I övrigt finns handlingarna att tillgå i Folkets Hus från samma tidpunkt samt vid stämman.

Med vänliga hälsningar
Folkets Hus Hallunda

Jean-Pierre Zune          Bo Andersson
Ordförande                     Föreståndare