Stadgar

STADGAR

För föreningen Folkets Hus Hallunda antagna vid stämma den 2010-05-05

§ 1 Föreningens ändamål och syfte

Föreningens namn och firma är Folkets Hus Hallunda. Folkets Hus Hallunda är en ideell förening med säte i Botkyrka.

Föreningen ansluter sig till folketshus-iden såsom den uttrycks i ändamålsbestämmelsen för Folkets Hus och Parkers Riksorganisation (FHP).

Detta innebär att föreningen äger och förvaltar allmänna samlingslokaler som uthyrs åt enskilda personer och sammanslutningar oavsett etnicitet, nationalitet, språk,  religioneller politisk uppfattning för att främja yttrande- och mötesfriheten, ett allsidigt fören­ ingsliv samt annan kulturell och ideell verksamhet. Föreningen  kan också  förmedla eller i egen regi bedriva kultur-, bildnings-, och nöjesverksamhet.

Föreningen kan, efter beslut på ordinarie föreningsstämma, ansluta sig till, genom medlemskap och andelsteckning, riksorganisation som överensstämmelse med angivnaändamål främjar dess verksamhet.

§ 2 Medlemskap och avgifter

Medlemskap är öppet för alla enskilda personer, föreningar och andra sammanslutningar som ansluter sig till folketshusrörelsens demokratiska ide enligt FHP:s stadgar.

Medlemskap i föreningen sökes genom skriftlig anmälan tills styrelsen, som efter prövning beviljar eller avslår ansökan.

Medlem skall vid inträde i föreningen betala en insats uppgående till minst en (1) andel vars belopp föreningsstämman har beslutat.

Fler än en andel får förvärvas.

Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, medge att andelar överlåts. 

Föreningsstämman kan besluta om årlig medlemsavgift som komplement till insatsbeloppet.

§ 3 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap skall ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen eller som brutit mot stadgarnaeller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. 
Uteslutning ska alltid godkännas av nästkommande föreningsstämma.

Avgången medlem återfår insatsbeloppet till dess nominella värde senast 6 månader efter utträdet.

§ 4  Föreningsstämma

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av april månad. 
Följande ärenden ska alltid behandlas:

  • Styrelsens årsberättelse
  • Revisorernas  berättelse
  • Beslut med anledning av överskott eller underskott enligt balansräkningen
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av andelsbelopp och eventuell medlemsavgift
  • Val av styrelse, revisorer och valberedning

§ 5 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska normalt hållas i november månad (höststämma). Vid denna ska behandlas:

  • Verksamhetsplan och budget för nästkommande år

Extra föreningsstämma kan i övrigt inkallas efter beslut av ordinarie stämma, av styrelsen eller om minst en tredjedel av antalet medlemsföreningar begär det.

§ 6 Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske genom anslag i föreningens lokaler, genom meddelande på föreningens hemsida och genom meddelande (e-post eller brev) till andelsägarna  senast 60 dagar i förväg. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske på samma sätt, senast 30 dagar i förväg. Om ärenden utöver de i stadgarna angivna ska behandlas ska dessa anges i kallelsen.

§ 7 Motioner

Andelsägare kan lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman eller till höst­ stämman. Sådana ska vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före stämman. Styrelsens utlåtande över lämnade motioner ska göras tillgängligt för stämmoombuden senast 15 dagar före stämman.

§ 8 Nomineringar

Andelsägare kan nominera till förtroendeuppdrag i föreningen. Detta gäller även enskild andelsägare. Nominering ska vara föreningen tillhanda senast 45 dagar före föreningssstämman.

I kallelsen till föreningsstämman ska anges vilka ledamöter, ersättare och revisorer som står i tur att avgå och om vederbörande står till förfogande föromval eller inte.

Personvalen bereds av den valberedning som utsetts på föregående föreningsstämma. Valberedningens förslag ska vara tillgängligt senast 10 dagar föreföreningsstämman. De föreslagna bör ha lokal förankring, genom föreningstillhörighet, boende eller yrkesverk­ samhet. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

§ 9 Ombud

Medlemsorganisation får representeras av ombud efter andelsinnehav, enligt följande:

1- 5 andelar – 1 ombud
6- 10 andelar – 2 ombud
11- 20 andelar – 3 ombud
21- 30 andelar –  4 ombud 
Fler än 30 andelar – 5 ombud

Ombud ska kunna uppvisa giltig ombudsfullmakt .

Enskild medlem som fyllt 16 år har rätt till en röst på föreningsstämman. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas genomfullmakt.

Andelsägare som ett visst verksamhetsår inte har betalat av föreningsstämman fastställd medlemsavgift senast den 31 december saknar rätt att utse ombud till påföljande års förenings – och höststämmor.

§ 10 Föreningsstyrelse

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka.

Styrelsen väljs av föreningsstämman för att leda verksamheten när stämman inte är samlad.

Styrelsen ansvarar inför stämman att verksamheten bedrivs enligt stadgar och beslutade verksamhetsplaner.

Styrelsen består av fem eller sju ledamöter samt erforderligt antal ersättare.

Vid förhinder av ordinarie ledamot inträder ersättare i den ordning som stämman beslutar.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ordinarie ledamöter förenar sig i beslut. Styrelsen konstituerar sig och fördelar inom sig förekommande arbetsuppgifter och beslutar om firmatecknare.

Föreningens föreståndare är alltid adjungerad ledamot till styrelsen och verkställer styrelsens beslut.

Styrelsen utser Folkets Hus föreståndare.

§ 11 Revision

Revisorerna avger berättelse över det förflutna verksamhets- och räkenskapsåret till ordinarie stämma.

Revisorerna ska vara två jämte en ersättare: en auktoriserad revisor och en föreningsrevisor med ersättare vilka utses av stämman.

Botkyrka kommun äger rätt att därutöver utse revisor jämte ersättare.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av förenings stadgar fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarieföreningsstämma.

§ 13 Tvister

Tvist avgöres enligt lagen om skiljemän.

§ 14 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan föreningens kvarvarande medlemmar på så sätt att dessa först återfår de av dem erlagda insats/andels­ beloppen. Återstående belopp enligt bestämmelse i samband med för angivna likvida­ tionsbeslut, överlämnas till Botkyrka kommun att förvaltas och överlämnas till en ny förening som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som den upplösta föreningen. Den nya föreningens styrelse skall ha sitt säte i Botkyrka.

För beslut om upplösning krävs dock att 5/6 av vid föreningsstämma angivna röster. Vidare krävs att i kallelse angivits beslut om sådanupplösning.