+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

Värdegrund och stadgar

Folkets Hus Hallunda – en demokratisk mötesplats

Vi utgår i vår verksamhet från principerna om jämlikhet och människors lika värde, som de kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i den svenska diskrimineringslagen.

Medlemmar i Folketshusföreningen är organisationer som är demokratiskt uppbyggda och som i sin verksamhet värnar grundläggande demokratiska värden.

Alla former av diskriminering, rasism, sexism och glorifierande av våld är därför oförenliga med medlemskap i Folkets Hus Hallunda.

För förhyrning av våra lokaler gäller att vi inte ställer dem till förfogande för aktiviteter där det förekommer brott mot de nämnda principerna.

Nyttjare av våra lokaler som inte respekterar dessa föreskrifter riskerar att stängas av från framtida förhyrningar i huset.

Stadgar

§ 10 Föreningsstyrelse
Styrelsen har sitt säte i Botkyrka.
Styrelsen väljs av föreningsstämman för att leda verksamheten när stämman inte är
samlad.
Styrelsen ansvarar inför stämman att verksamheten bedrivs enligt stadgar och beslutade
verksamhetsplaner.
Styrelsen består av fem eller sju ledamöter samt erforderligt antal ersättare.
Vid förhinder av ordinarie ledamot inträder ersättare i den ordning som stämman
beslutar.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ordinarie ledamöter förenar sig i beslut.
Styrelsen konstituerar sig och fördelar inom sig förekommande arbetsuppgifter och
beslutar om firmatecknare.
Föreningens föreståndare är alltid adjungerad ledamot till styrelsen och verkställer
styrelsens beslut.
Styrelsen utser Folkets Hus föreståndare.
§ 11 Revision
Revisorerna avger berättelse över det förflutna verksamhets- och räkenskapsåret till
ordinarie stämma.
Revisorerna ska vara två jämte en ersättare: en auktoriserad revisor och en föreningsrevisor
med ersättare vilka utses av stämman.
Botkyrka kommun äger rätt att därutöver utse revisor jämte ersättare.
§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av förenings stadgar fattas av två på varandra följande föreningsstämmor,
varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma.
§ 13 Tvister
Tvist avgöres enligt lagen om skiljemän.
§ 14 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan föreningens
kvarvarande medlemmar på så sätt att dessa först återfår de av dem erlagda insats/andelsbeloppen.
Återstående belopp enligt bestämmelse i samband med för angivna likvidationsbeslut,
överlämnas till Botkyrka kommun att förvaltas och överlämnas till en ny
förening som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som den upplösta föreningen.
Den nya föreningens styrelse skall ha sitt säte i Botkyrka.
För beslut om upplösning krävs dock att 5/6 av vid föreningsstämma angivna röster.
Vidare krävs att i kallelse angivits beslut om sådan upplösning.